Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 15 mars, 2019

 

John Wiley & Sons, Inc. samt dess dotterbolag och närstående bolag (nedan gemensamt kallade ”Wiley”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) inser vikten av att skydda den personliga information som samlas in från användare under driften av våra tjänster och av att vidta rimliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten, integriteten och sekretessen för all sådan information i enlighet med denna sekretesspolicy. Genom att skicka din information till Wiley samtycker du till de rutiner som beskrivs i denna policy. Om du är under 18 år måste du först inhämta samtycke av din förälder eller vårdnadshavare innan du skickar personlig information till oss.


I denna sekretesspolicy beskrivs hur Wiley samlar in och använder den personliga information som du lämnar till oss. Dessutom beskrivs de val du kan göra beträffande vår användning av din personliga information samt hur du kommer åt och uppdaterar denna information.

Så här samlar vi in information om dig

Wiley kan samla in personlig information om dig på följande sätt: (1) Direkt från dina verbala eller skriftliga indata (t.ex. genom att du samtycker till att ta emot marknadsföring via e-postmeddelanden); (2) automatiskt genom Wileys webbplatstekniker, inklusive spårning online med hjälp av t.ex. webbplatskakor (som är små textfiler som skapas av webbplatser för att sedan lagras på din dator), med hjälp av smarta enheter, genom att kombinera datauppsättningar, genom att samla in data från en webbläsare eller enhet för användning på en annan dator eller enhet, eller genom att använda algoritmer för att analysera en mängd olika data, till exempel register över inköp, data för onlinebeteenden, eller platsdata; eller (3) genom intern-TV (om du besöker våra lokaler).

Information som du lämnar

De typer av personlig information som Wiley samlar in direkt från dig kan innefatta följande:

 • Kontaktuppgifter, t.ex. ditt namn, din e-postadress, din postadress och ditt telefonnummer.
 • IP-adresser som används för att ansluta din dator till internet.
 • Utbildningsmässiga och yrkesmässiga intressen.
 • Spårningskoder, som kakor.
 • Användarnamn och lösenord.
 • Betalningsinformation, till exempel ett kreditkorts- eller betalkortsnummer.
 • Kommentarer, återkoppling, inlägg och annat innehåll du tillhandahåller för Wiley (inklusive via en Wiley-webbplats).
 • Kommunikationspreferenser.
 • Köp- och sökhistorik.
 • Platsmedvetna tjänster, den fysiska platsen för din enhet för att förse dig med innehåll som är mer relevant för din plats.
 • Information om dina personliga preferenser, hobbyer och intressen.
 • Kommunikation med andra användare av Wileys tjänster.

För att få tillgång till visst innehåll samt för att kunna utnyttja ytterligare funktionalitet och funktioner på Wileys webbplatser och hos Wileys tjänster kan vi komma att be dig registrera ett konto genom att fylla i och skicka ett registreringsformulär, som du eventuellt även behöver lämna ytterligare uppgifter på.

Om du väljer att registrera dig och logga in med ett konto från tredje part (till exempel ditt Facebook-konto) hanteras autentiseringen av din inloggning av den tredje parten, och all personlig information som samlas in under den tredjepartsinloggningen omfattas inte av denna policy. Wiley registrerar ditt namn, din e-postadress och övrig information om ditt tredjepartskonto som du samtycker till att dela med oss när du gett din tillåtelse att koppla ditt Wiley-konto till ditt tredjepartskonto.

Information som vi får från andra källor

Det kan hända att Wiley får information om dig om du använder någon av de webbplatser som vi driver, eller någon av de övriga tjänster som vi tillhandahåller. Vi samarbetar också med tredje part (inklusive, till exempel, affärspartner och underleverantörer som erbjuder tekniska tjänster, betalningstjänster och leveranstjänster samt annonsnätverk, analysleverantörer, akademiska institutioner, sökuppgiftsleverantörer och kreditupplysningsbyråer) som Wiley kan få information om dig från.

Användning av din information

Wiley kan komma att använda din personliga information för fullgörande av avtal som vi ingått med dig, för att uppfylla lagliga skyldigheter, eller i situationer där Wiley har ett legitimt intresse i att använda din information för att förbättra de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Legitima affärssyften inkluderar, men är inte begränsade till, ett eller alla av följande: bedriva direkt marknadsföring och bedöma effektiviteten av kampanjer och annonsering, ändra, förbättra eller individanpassa våra tjänster och produkter samt vår kommunikation, upptäcka bedrägerier, utreda misstänkt aktivitet (t.ex. överträdelse av våra användarvillkor, som du kan läsa här) och övriga åtgärder som är nödvändiga för att hålla webbplatsen säker och trygg och för att utföra dataanalys.

Dessutom kan vi använda din information på följande sätt (efter att först ha inhämtat ditt samtycke, om det är nödvändigt):

 • För att förse dig med information om produkter och tjänster som du begär från oss.
 • För att skicka periodiska kataloger från Wiley till dig.
 • För att ge dig information om andra produkter, evenemang och tjänster som vi erbjuder som antingen (i) liknar dem du redan har köpt eller frågat om eller (ii) som är helt nya produkter, evenemang och tjänster.
 • För interna affärs- och forskningsändamål för att bidra till att förbättra, utvärdera, utveckla och skapa Wiley-webbplatser (inklusive användningsstatistik, t.ex. ”sidvisningar” för Wileys webbplatser och produkterna där), produkter och tjänster. .
 • För att underrätta dig om ändringar eller uppdateringar av våra webbplatser, produkter eller tjänster.
 • För att administrera våra tjänster samt för ändamål som rör intern drift, t.ex. felsökning, dataanalys, tester, statistik och undersökningar.
 • För att göra det möjligt för dig att delta i de interaktiva funktionerna hos våra tjänster.
 • För något annat ändamål som vi emellanåt kan komma att meddela dig om.

Personlig information förvaras inte längre än vad som är nödvändigt för det ändamål som den samlades in för. Det innebär att, såvida inte informationen måste behållas för juridiska ändamål eller arkiveringsändamål, kommer personlig information att förstöras på ett säkert sätt, göras omöjlig att använda eller raderas från Wileys system när den inte längre behövs eller, i förekommande fall, efter en begäran från dig att förstöra eller radera din personliga information.

Utlämnande och delning av information om dig

Wiley kommer inte lämna ut din personliga information till eller dela den med utomstående tredje part utom i följande fall:

 • Där så är nödvändigt i samband med tjänster som tillhandahålls av tredje part (i) som förser oss med ett brett utbud av tjänster för kontor, administration, IT, produktion, betalning eller företagsledning och (ii) som är skyldiga att efterleva denna policy.
 • Om du frivilligt lämnar information som svar på en annons från en tredje part.
 • När du har gett ditt samtycke till en tredje part, t.ex. en akademisk institution, en skola, en arbetsgivare, ett företag eller någon annan juridisk person, som har gett dig tillgång till en produkt eller tjänst genom en integrations- eller åtkomstkod kan information komma att delas rörande din interaktion med tjänsten eller produkten, resultat av frågeformulär som du fyllt i och övrig information som registrerats i produkten eller tjänsten.
 • Under omständigheter där Wiley är skyldiga att lämna ut personlig information som svar på juridiska begäranden av statliga myndigheter och offentliga organ, inklusive för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller rättsefterlevnad, under omständigheter där Wiley är skyldiga att uppfylla kraven vid en stämning eller något annat rättsligt förfarande, under omständigheter där Wiley i god tro utgår ifrån att utlämnande av din personliga information är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, för att upprätthålla våra användarvillkor, för att skydda säkerheten för våra tjänster, användare eller andra, eller för att skydda våra användares eller andras rättigheter eller egendom och för att utreda misstänkta bedrägerier.
 • Under omständigheter där Wileys hela verksamhet eller alla tillgångar, eller huvuddelen av dem, som hänför sig till våra tjänster säljs, överlåts eller överförs till en annan juridisk person.

Om det är nödvändigt i samband med tillhandahållande av publiceringstjänster på uppdrag av tredje part, t.ex. institutioner och föreningar, kan Wiley komma att lämna ut information om navigeringar och transaktioner i form av anonym, aggregerad statistik och demografisk information där din identitet eller personliga information inte avslöjas.

Överföringar över gränser

Det kan hända att Wiley överför din personliga information till region utanför ditt bosättningsland av följande skäl:

 • För att kunna behandla dina transaktioner lagrar vi din personliga information på våra servrar, och de servrarna kan eventuellt vara placerade utanför det land där du bor. Wiley har servrar och större kontor i flera länder, däribland USA, Storbritannien, Tyskland, Singapore, Brasilien, Indien och Australien. Wiley har även tjänsteleverantörer i bland annat Indien och Filippinerna. Sådan behandling kan bland annat innefatta att effektuera din beställning, att behandla dina betalningsuppgifter och att tillhandahålla supporttjänster.
 • För att tillgodose krav på global rapportering kan det vara nödvändigt för Wiley att tillhandahålla din personliga information för Wileys närstående bolag i andra länder.


Genom att skicka din personliga information samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling av din information. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt samt i enlighet med denna sekretesspolicy och alla tillämpliga dataskyddslagar.

Utlämnande av information i chattrum eller på forum

Du bör vara medveten om att identifierbar personlig information, t.ex. ditt namn eller din e-postadress, som du frivilligt lämnar ut och som är tillgänglig för andra användare (t.ex. på anslagstavlor eller i chattområden) kan samlas in och lämnas ut av andra. Wiley frånsäger sig allt ansvar för sådant insamlande och utlämnande av information.

Säkerhet

Vi använder lämpliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina data. Tillgång till dina personuppgifter begränsas till endast de som behöver känna till informationen för att kunna utföra sitt arbete. Dessutom informerar vi våra medarbetare om vikten av att upprätthålla sekretessen och säkerheten för din information.

Kakor

Precis som är fallet med de flesta webbplatser samlar även vi in viss information automatiskt. Denna information kan omfatta IP-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör (”ISP”), hänvisande sidor/utgångssidor, filerna som visas på vår webbplats (t.ex. html-sidor, grafik osv.), operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata för att analysera trender i mängdhändelser och administrera webbplatsen.

Wiley och dess partner använder cookies eller liknande tekniker för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra hur användare rör sig på webbplatsen och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. Du kan styra användningen av cookies på enskild webbläsarnivå. Om du emellertid väljer att inaktivera cookies kan detta begränsa din användning av vissa funktioner på vår webbplats eller hos våra tjänster.

Klicka här. för mer information om kakor.

Dina rättigheter

Du har rätt att via e-post till [email protected] göra en skriftlig begäran om information huruvida vi innehar eller behandlar personlig information om dig. Du har rätt att begära följande:

 • Begära att vi ger dig detaljerade uppgifter om den personliga information om dig som vi behandlar, syftet som den behandlas för, mottagarna av sådan information, eventuell förekomst av automatiserat beslutsfattande som innefattar din personliga information samt vilka skyddsåtgärder för överföring av din personliga information som vi har inrättat.
 • Begära att vi rättar till eventuella fel i din personliga information.
 • Begära att vi raderar din personliga information om vår fortsatta behandling av sådan information inte är motiverad.
 • Begära att vi överför din personliga information till en tredje part.
 • Invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering baserat på legitima intressen eller utförande av en uppgift av allmänt intresse (i vilket fall behandlingen upphör utom när det finns tvingande legitima skäl, exempelvis när behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal mellan oss).
 • Invända mot direkt marknadsföring av oss.
 • Invända mot behandling för ändamål avseende vetenskap, historisk forskning och statistik.

När så är tillämpligt enligt lokala lagar på din ort kommer vi inte att använda din personliga information i marknadsföringssyfte, och heller inte lämna ut din information till tredje part, såvida inte vi på förhand fått ditt medgivande till detta, vilket vi i sådant fall kommer att anhålla om innan vi samlar in din personliga information. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling av information genom att markera vissa rutor på samtyckesformulären som vi använder när vi avser att samla in personlig information om dig. Om du vid någon tidpunkt vill granska eller ändra dina preferenser kan du använda mekanismen för att avanmäla dig eller avsluta prenumerationen, eller använda något annat sätt som erbjuds i kommunikationen från oss. Eller så kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Observera att du fortfarande kan få transaktionsmeddelanden från Wiley. I vissa territorier, t.ex. i Sverige och Tyskland, krävs enligt nationell lag att det finns ett lokalt dataskyddsombud. Klicka här för att få kontaktuppgifter.

Tredje part

Wileys webbplatser eller tjänster kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. När du klickar på sådana länkar ska du tänka på att varje sådan tredjepartswebbplats omfattas av sin egen sekretesspolicy och policy för dataskydd, och att sådan tredjepartswebbplats inte omfattas av vår sekretesspolicy. Dessutom tillåter vi tredjepartsföretag att visa annonser och/eller samla in viss anonym information när du besöker våra webbplatser. Dessa företag kan placera och läsa cookies i webbläsarens cookiefil på din dators hårddisk, eller använda spårningspixlar och andra tekniker för att samla in information i samband med att annonser visas på denna webbplats. Företagen kan även använda annan information än personuppgifter (t.ex. klickströmsinformation, typ av webbläsare, tid och datum samt ämnen för annonser som klickas på eller rullas över) under dina besök på dessa och andra webbplatser för att kunna visa annonser om varor och tjänster som det är mer sannolikt att du är intresserad av.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Observera att Wileys sekretesspolicy granskas regelbundet. Wiley förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, göra ändringar i sin sekretesspolicy. Ändringar i sekretesspolicyn publiceras på denna sida, och träder i kraft på datumet för publicering. Vi rekommenderar att du besöker denna sida med jämna mellanrum för att få den senaste informationen om våra sekretessrutiner.

Klagomålshantering

Kommentarer, klagomål eller frågor som rör denna sekretesspolicy, eller klagomål på eller invändningar mot vår användning av din personliga information, ska riktas till Wileys dataskyddsombud, vars kontaktinformation finns här.

När det gäller personuppgifter som behandlas i USA har Wiley upprättat EU-standardavtalsklausuler för juridiska personer inom dess koncern som tar emot och bearbetar personuppgifter från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vidare har Wiley åtagit sig att överlämna olösta sekretesstvister till en oberoende instans, ICDR/AAA. Om du inte får bekräftelse inom rimlig tid på ditt klagomål, eller om ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt av Wiley, ber vi dig använda följande processer som görs tillgängliga av Wiley utan kostnad för dig.

The dispute may be filed on-line utilising the AAA WebFile® at https://www.icdr.org. The filing party (“claimant”) submits via AAA WebFile a Demand for Arbitration and copies of any supporting documents the claimant wishes to enter into evidence. The filing party may also file a case by mail or fax. The appropriate form(s) must be completed and forwarded to International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 United States. The phone number is (856) 435-6401. The toll-free number in the US and Canada is (877) 495-4185. The toll-free fax number within the US and Canada is (877) 304-8457, and outside the US is (212) 484-4178. The email address is [email protected].